Privacy verklaring

 All in place, gevestigd aan Honswijkpolder 34, 3453NT De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.allinplace.nl/contact

info@allinplace.nl

Honswijkpolder 34

3453NT De Meern

0628972622

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

All in place verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en   telefonisch

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

All in place verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

All in place verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U toegang te verlenen tot een onlinetraining.

– All in place verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. All in place verwerkt alleen overige persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Het gaat om:

–  Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– BSN

Deze laatste alleen wanneer er sprake is van een zorgovereenkomst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

All in place neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van All in place) tussen zit

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

All in place bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 2 jaar Om contact op te kunnen nemen
indien noodzakelijk of gewenst
Adres 2 jaar Om contact op te kunnen nemen
indien noodzakelijk of gewenst
Telefoonnummer 2 jaar Om contact op te kunnen nemen
indien noodzakelijk of gewenst
Emailadres 2 jaar Om contact op te kunnen nemen
indien noodzakelijk of gewenst als je klant bent. Binnen een maand nadat je je uitgeschreven hebt voor de nieuwsbrief.
Verslag van werkplekbezoek 6 maanden Om klant hierover nog van dienst te kunnen zijn, o.a. bij vervolging van een traject
Geslacht 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst Wettelijk verplicht
Geboortedatum 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst Wettelijk verplicht
Geboorteplaats 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst Wettelijk verplicht
BSN 7 jaar na beëindiging zorgovereenkomst Wettelijk verplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

All in place verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. All in place blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

All in place gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. All in place gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Deze gegevens worden geanonimiseerd getoond in Google Analytics.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn marketing en/of sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Vimeo telt door middel van een cookie het aantal keren dat een video afspeelt als u een video op de site afspeelt.

Mailmunch plaatst een cookie wanneer u gebruik maakt van de topbar om u in te schrijven voor de gratis weggever en de nieuwsbrief (functioneel cookie).

Active Campaign plaatst twee cookies om te zorgen dat het formulier naar behoren werkt (functionele cookies).

De bewaartermijn van de functionele cookies is tot het sluiten van de pagina. De analytische cookies hebben een bewaartermijn van 1 tot 2 jaar.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door All in place en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allinplace.nl.

Uitschrijven van geautomatiseerde e-mail kunt u zelf onderin elke nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

All in place wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

All in place neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@allinplace.nl